deap :: بهاری از تبارر بهمن:)

بهاری از تبارر بهمن:)

اینجا بــــــــــــــــهـــار... با عقربه های تقدیر تیک تاک میگوید...!

deap

مرگ خیلی اسان میتواند الان بسراغ من بیاید.. اما من تا میتوانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم... البته اگر یک وقت ناچار با مرگ روبه رو شدم.. که میشوم! مهم نیست..! مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد.:)


۱۰
بهار امده اما هوا هوای تو نیست. مرا ببخش اگر این وب برای تو نیست!!

از بهشت آمده ام میل جهنم دارم

من سرمازده آغوش تورا کم دارمرسم بخشیدن فردوس به گندم زاری

یادگار از پدرم حضرت آدم دارمتا تو و شهر شما عشق فقط کافی نیست

من در این معرکه جز عشق ،خدا هم دارماز صدای قدمت شهر به هم میریزد

رقص پا کن هوس زلزله ی بم دارمگرچه محروم شدن قاعده ی تحریم است

من ولی بر لب تو حق مسلم دارم ...